Algemene voorwaarden voor leveringen van:
Vocor Tools B.V.
Rijnstraat 51 C
4191 CK  Geldermalsen
Gevestigd en kantoorhoudende te Geldermalsen
Hierna te noemen Vocor
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Vocor en een klant waarop Vocor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vocor, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 2. Offertes
Alle door Vocor uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen. Vocor kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Vocor is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.  
Artikel 3. Levering
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Vocor te Geldermalsen. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten verschuldigd zijn. Beschadigingen aan het artikel tijdens transport door derden zijn voor rekening van de geadresseerde.
Artikel 4. Levertijd
De producten kennen, indien niet anders overeen gekomen, een levertijd van maximaal 30 dagen. Indien deze levertijd overschreden wordt zal Vocor de klant daarvan zonder uitstel in kennis stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventueel gedane betalingen worden in geval van ontbinding van de overeenkomst binnen 14 dagen na kennisgeving aan de klant terug betaald.
Artikel. 5 Garantie
Vocor garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van storende materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is Vocor verplicht binnen 30 dagen nadat de klant hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken om te ruilen of terug te nemen. De klant kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode de klant aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen. De garantie vervalt indien de klant schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak. Deze garantiebepalingen tasten de rechten van de klant zoals deze voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Vocor blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
Artikel 7. Gebreken, klachttermijnen en afkoelingsperiode
Vocor staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de vermelde specificaties. De klant is gehouden binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen, daarvan melding te doen bij Vocor. Vocor is gehouden, indien niet anders is overeen gekomen, binnen 30 dagen een product te vervangen dan wel naar behoren te repareren nadat de klant een geconstateerd gebrek heeft gemeld. Vocor betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen 30 dagen na levering blijkt dat de producten niet te repareren of te vervangen gebreken of tekortkomingen kennen.
Artikel 8. Prijsverhoging
Indien Vocor met de klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Vocor niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien:
een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
een prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer beloopt dan 10%.
Artikel 9. Betaling Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op en door Vocor aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. In geval van faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Vocor en de verplichtingen van de klant jegens Vocor onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 10. Incassokosten
Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Vocor is beperkt tot een herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in deze voorwaarden. De aansprakelijkheid kan nooit hoger zijn dan het bedrag van aankoop.
Artikel 12. Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop Vocor geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vocor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen daaronder begrepen. Vocor heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Vocor haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Vocor opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vocor niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Vocor bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 13. Geschillenbeslechting
De rechter in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft Vocor bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Vocor en de klant is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15. 14 dagen bedenktijd.
Bij het kopen op afstand heeft u recht op een zichttermijn van 14 dagen, na ontvangst van de bestelling. Dit betekent dat u een product zonder opgaaf van reden mag terugsturen. Het product dient wel in de originele verpakking te worden geretourneerd, indien redelijkerwijs mogelijk.
Wij adviseren de verzenddoos en de originele verpakking altijd zorgvuldig open te maken, zodat u deze eventueel weer kunt gebruiken om de bestelling terug te sturen. Tijdens deze 14 dagen mag u het product bekijken en proberen, zoals u dat ook in onze fysieke winkel zou kunnen doen. Wanneer u tijdens deze zichttermijn de gereedschappen gebruikt komt de zichttermijn te vervallen.
Als u een product retour heeft gestuurd en u heeft recht op teruggave van het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten voor de heenzending, dan ontvangt u het bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen op het bij ons bekende rekeningnummer. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor rekening van de klant.
Artikel 16. Verzenden/bezorgen
Verzenden doen wij op een aantal manieren.
1. Paketten/kleinere zendingen en pallet zendingen
Bestellingen tot circa 30 kg verzenden wij met GLS. Dit kunnen ook zwaardere bestellingen zijn die verdeeld kunnen worden over twee of meerdere pakketten.
Alles wat op een Europallet (120x80cm) of een Blockpallet (120x100cm) past wordt ook met GLS verzonden.
Bestellingen die wij tot circa 15.00 uur ontvangen en die met IDEAL of PAYPAL betaald worden, worden dezelfde dag nog verzonden (mits op voorraad). Kiest u voor betaling per bank vooruit, dan wordt de bestelling verzonden op de dag dat wij uw betaling hebben ontvangen.
GLS bezorgt in de regel binnen 24 uur. DHL bezorgt alleen op werkdagen. Bestelt u op vrijdag voor 15.00 uur dan wordt de zending de maandag daarop bezorgt.
Wanneer wij de zending bij GLS aanmelden krijgt u automatisch een email met daarin een link waarmee u de bestelling kunt volgen.
DHL bezorgd tussen 09.00 en 17.00 uur, u dient de hele dag thuis te zijn, U kunt de zending online volgen op GLS Track & Trace. Bent u niet Thuis?
Maak dan gebruik van de FlexDelivery-Service van GLS waarmee u kosteloos een alternatieve afleveroptie kunt selecteren: Aflevering bij een GLS PakketShop naar keuze - u bepaalt zelf wanneer u de zending ophaalt. Aflevering op een andere datum, eventueel bij uw directe buren. U dient uw keuze vanzelfsprekend wel tijdig kenbaar te maken, tot 23:59 uur op de dag van verzending heeft u hiertoe de mogelijkheid.
HET IS DUS VAN BELANG DAT U UW BESTELLING ERGENS AF LAAT LEVEREN WAAR ER IEMAND THUIS IS, U KUNT EEN ANDER AFLEVERADRES INVOEREN, BIJVOORBEELD UW WERKADRES OF BIJ UW BUREN.
3. Grote afmetingen.
Alles wat niet op een Euro of Blockpallet past, versturen wij met Van Doesburg Transport uit Zaltbommel. Voor deze bestellingen nemen wij contact met u op om de levering af te stemmen. Van Doesburg bezorgt op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.
4. Kooiaap transport.
Een aantal artikelen kunnen ook met een Kooiaap transport (vrachtauto die een heftruck bij zich heeft) geleverd worden, zoals bijvoorbeeld een 4-koloms brug, dit doen wij in samenwerking met een speciale transporteur. Voor deze bestellingen nemen wij contact met u op om de levering af te stemmen. Bezorging is op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.
Geldermalsen, 01-05-2015
Vocor Tools B.V.
Rijnstraat 51 C
4191 CK  Geldermalsen
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Tiel onder nummer 56222122
BTW nr: NL852027904B01